Pon. - pt.: 8:00 - 20:00 Sob. 9:0012:00

Polityka prywatności.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UNIKODENT Stomatologia Rodzinna dostosowała przetwarzanie danych osobowych do nowych zasad.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

UNIKODENT Stomatologia Rodzinna
ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok.35, 01-470 Warszawa.
Regon: 011011877 NIP:522-102-97-14

Kontakt z administratorem danych osobowych:

2. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług medycznych.Są to:
dane identyfikujące: imię, nazwisko, pesel, data urodzenia.
dane kontaktowe: adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
dane dotyczące stanu zdrowia.

3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:

3.1 udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b lub c RODO w związku z art.3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej oraz art.24 ustawy o prawach pacjenta);

3.2  zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych ( art. 6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. h RODO w związku z art.3 ust. 1 o działalności leczniczej);

3.3 zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich (art.9 ust.2 lit. h RODO  w związku z art. 3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej);

3.4 postawienia diagnozy medycznej (art.9 ust.2 lit. h RODO w związku z art.3 ust.1 o działalności leczniczej);

3.5  realizacji praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia ( art.6 ust. lit. c RODO w związku z art.9 ust. lit. h RODO);

3.6 kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia lub odwołania wizyty. Potwierdzenia możliwości odbioru badań ( art.6 ust. 1 lit. b i f RODO);

3.7 zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie UNIKODENT (art.6 ust 1 lit. f RODO);

3.8 ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1 lit. f RODO);

3.9 prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art.6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania dokumentacji medycznej oraz dokumentacji księgowej i podatkowej wynika z przepisów prawa.

 1. Dane kontrahentów są zbierane i przetwarzane w celu:

4.1  realizacji umów zawartych z UNIKODENT (art.6 ust.1 lit.b RODO; dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy);
4.2  dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przedawnienia roszczeń wynika z przepisów prawa);
4.3  prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust.1 lit.c RODO);okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynika z przepisów prawa);
4.4  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie UNIKODENT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przechowywania-1 miesiąc).

Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej (konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu).

Dane kontrahentów pozyskiwane są bezpośrednio lub przez osobę zawierającą umowę, przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej realizacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W przypadku niepodania numeru telefonu lub adresu e-mail nie możemy odmówić Państwu leczenia, jednak podanie tych danych ułatwia kontakt z Państwem w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty.

Dostęp do Państwa danych osobowych mają:
 1. pracownicy i współpracownicy UNIKODENT upoważnieni do przetwarzania Państwa danych prze Administratora Danych Osobowych;
 2. inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
 3. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
 • dostawcy usług technicznych
 • dostawcy usług prawnych
 • inne podmioty- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa.
W związku z przetwarzaniem przez UNIKODENT Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art.15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art.16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art.17 ust.1 , z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art.17 ust.3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art.20 RODO.
UNIKODENT stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Wdrożono zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.